PRODEJ AREÁLU LETNÍHO TÁBORA BORY

  1-700x500-bory2016-honza-10177-1904150920.jpg

Sportovní klub nabízí k prodeji areál letního tábora. Areál se nachází v okrese Žďár nad Sázavou. 

Cena dohodou. Pro bližší informace piště na e-mailovou adresu asistent@skkpbno.cz 

Sportovní areál je tvořený stavbami a pozemky:

Rekreační chatou č.ev. 53, na pozemku jiného vlastníka parc.č. 498/2, k.ú. Sklené nad Oslavou –

*pozn.: na pronájem pozemku parc.č. 498/2 je s vlastníkem pozemku uzavřena nájemní smlouva č.

15469/485 na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2023 s možností prodloužení po vzájemné dohodě

stran. Nájemné je smlouvou stanoveno dohodou na 892,-Kč/rok bez DPH.

- Jinou stavbou bez čp/če, která je součásti pozemku parc.č. St. 112, k.ú. Sklené nad Oslavou.

Areál letního tábora je dále tvořen pozemky:

- Parc.č. St.112 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 130 m2, jehož součásti je jiná stavba bez

čp/če. Pozemek je rovinatý, uceleného obdélníkového tvaru situovaný při severovýchodním okraji

areálu. Budova je postavena na celé ploše pozemku. Vše v k.ú. Sklené nad Oslavou.

- Parc.č. 495 - ostatní plocha se způsobem využití jako sportoviště a rekreační plocha o výměře 1834

m2. Pozemek je rovinatý, uceleného přibližně lichoběžníkového tvaru, situovaný v severní části

areálu. Na pozemku je postavený přístřešek venkovní jídelny, přístřešek na dřevo, vrtaná studna a

odpadní jímka. Z pozemku je přístupný zemní sklep zasahující pod pozemek jiného vlastníka parc.č.

496. Přibližně středem pozemku, směrem ze severu na jih protéká potok Babačka (nezakreslený v

katastrální mapě). Součástí pozemku jsou listnaté porosty rostoucí podél tohoto potoka. Na jižní

straně pozemek sousedí s přístupovou nezpevněnou komunikací, která vede podél jižní hranice

pozemku. Vše v k.ú. Sklené nad Oslavou.

- Parc.č. 229 - ostatní plocha se způsobem využití jako sportoviště a rekreační plocha o výměře 2934

m2. Pozemek je rovinatý, uceleného nepravidelného tvaru situovaný v jižní části areálu. Na pozemku

nejsou postaveny žádné trvalé stavby ani venkovní úpravy. Přibližně středem pozemku, směrem ze

severu na jih protéká potok Babačka (nezakreslený v katastrální mapě). Součástí pozemku jsou

listnaté porosty rostoucí podél tohoto potoka. Na severní straně pozemek sousedí s přístupovou

nezpevněnou komunikací, která vede podél severní hranice pozemku. Vše v k.ú. Horní Bory.

Příslušenství budov tvoří venkovní úpravy středního rozsahu. Jedná se o přístřešek venkovní jídelny

o zastavěné ploše cca 50 m2, přístřešek na dřevo, zemní sklep o zastavěné ploše cca 30 m2, vrtanou

studnu hl. 15 m z roku 2017, která zásobuje areál pitnou vodou, odpadní jímky na vyvážení 8 m3 a

11 m3, kanalizace do jímek, podzemní rozvody vody ze studny do objektů, podzemní rozvody el. do

objektů, venkovní sprchy na pozemku jiného vlastníka parc.č. 497, k.ú. Sklené nad Oslavou, suché

WC muži, WC ženy na pozemku jiného vlastníka parc.č. 219, k.ú. Horní Bory.

Zavřít detail novinky

Info o SK KP

  scan-0001-1711164057.jpg SK KRÁLOVO POLE
Město Královo Pole bylo vždy a v každém směru velmi čilé. Ač samostatné, přece jen mělo velmi úzké styky s přilehlým Brnem. Proto nezůstávalo, ani pokud se týče sportu, pozadu.
Již kolem roku 1910 zde vznikl jeden z nejstarších klubů na Brněnsku – SK Sparta Královo Pole. Vznikl za podobných okolností jako Moravská Slávia, Židenice i několik ostatních klubů, které je nutné pokládat za průkopníky sportu nejen na Brněnsku, nýbrž na celé Moravě. Sparta měla před válkou dobré mužstvo, to však, jako u ostatních klubů, v letech 1914 – 1915 celé narukovalo. V roce 1922 Sparta likvidovala a na jejich troskách povstal nový klub, jenž hned při svém ustanovení hluboko zasáhl do sportovního života na západní Moravě. Tehdy měli královopolští sportovci velmi šťastnou ruku, ježto se jim podařilo získati na zednické místo lesmistra Karla Morávka. Vydatně jim při tom pomáhal známý brněnský lékař Dr. Vl. Kubeš. Oba tito páni byli vždy lidé velmi ušlechtilí. Lesmistr Morávek, bohužel předčasně zemřelý, byl znám v lesnických kruzích jako organizátor nevšedních schopností. Každé věci se dovedl ujati opravdu vřele. Nelitoval času, námahy ani vlastních prostředků. Všem účastníkům valné hromady zůstávají ještě v živé paměti jeho programová řeč, kterou rýsoval cestu, po níž klub – pokračovatel SK Sparty – se má bráti. Tento program se traduje v klubu dodnes.
První starostí nového výboru bylo opatření hřiště. Nebylo to snadné. Vhodných pozemků v Král. Poli bylo poskrovnu a jediné místo, vyhovující tomuto účelu, rozlehlý park bývalé kadetky, bylo naprosto zpustošeno. Sloužilo v dřívějších časech pro potěšení mnichům Kartusiánům, později pak kadetům a po válce uplatňovala na ně nárok vojenská správa.  Vykouzliti z tohoto zpustošeného parku, kterým protékaly dva potůčky a kde byl ještě rybník s malým pontonovým školským zařízením, slušný park a slušné hřiště, vyžadovalo jak dostatek prostředků, tak i hodně pracovních sil. O ochotné pracovníky nebyla nouze. Nadšení pro věc bylo mezi sportovci veliké. Obtíže působilo sehnání peněz. Tehdy vydatně pomohl náměstek starosty města Ph. Mr. Svoboda, jemuž značně přispěli svou účinnou pomocí bývalý starosta Králova Pole Havliš a rada Helán. A tak mezi tím, co se v obecním zastupitelstvu úmorně jednalo, mezitím, co obecní tarší byli krok za krokem přesvědčováni, že i obec musí míti zájem na tom, aby také v tomto koutku Brna bylo vytvořeno příjemné rekreační středisko, začalo se horlivě pracovati na budování hřiště a na obnově parku. „Však to někdo zaplatí“, byla okřídlená průpovídka nebožtíka lesmistra Morávka. Pracovalo se přesně podle plánů, který navrhl zahradní architekt zvučného jména. A nakonec se dobrá věc podařila. Bylo vytvořeno prostředí, ve kterém přišla naše mládež a zbudován park, který je v létě velmi vyhledáván všemi občany. Však to dalo práce! Škoda, že nebylo možno tuto činorodou a nadšenou práci zachytit v nějakém filmu. Viděli byste, jak dobrá věc dovede spojiti všechny lidi dobré vůle bez rozdílu stavu. Každý podle svých možností a schopností, ať šlo o dělníka nebo intelektuála, o dámu nebo prostou ženu z lidu, chtěl přispěti svou troškou do mlýna.
Sportovní klub královo pole rychle pronikl do všech společenských vrstev. Vedle kopané, lehké atletiky a cyklistiky, vytvořil silný tenisový odbor, měl čilou a nadšenou dívčí házenou, o níž se s nevšední péčí starala, třeba tehdy ještě hodně mladičká, dcera lesmistra Morávky, nynější choť ředitele Brunclíka, Z rozpadlého zahradního pavilonu vytvořeny byly příjemné klubovní místnosti. Každý kout parku byl vhodně využit. Nezapomnělo se na dětské hřiště i na Thalia přišla na své zřízení pěkného divadla v přírodě.
 

Novinka

PRODEJ AREÁLU LETNÍHO TÁBORA BORY

Sportovní klub nabízí k prodeji areál letního tábora. Areál se nachází v okrese...

Čtěte více
Top